دکتر افشین پورعبداله مهربانی

درصد پیروزی در پرونده ها

با توجه به سابقه کاری و همچنین نتایج پرونده ها میتوان گفت درصد پیروزی های پرونده ها بالای 90 درصد بوده است

درصد پیروزی

درصد پیروزی در پرونده ها