دکتر افشین پورعبداله مهربانی

سابقه کاری

مشاور آزمون وکالت، دکتری، ارشد حقوق خصوصی.

سابقه وکالت در تمامی دعاوی ملکی و ثبتی، نگارش قرارداد، دعاوی حقوقی و کیفری

سابقه کاری